Najczęściej
zadawane pytania

Logbar domki dom lord

Jakie są

Zmiany w prawie budowlanym?

Od 19 września 2020 weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmiany przede wszystkim mają na celu uprościć i przyspieszyć budowę oraz ograniczyć zbędną biurokrację. W dużej mierze ta rewolucja w przepisach wprowadza bardzo dużo istotnych przepisów, które dotykają takich zagadnień, jak samowola budowlana, pozwolenia oraz projekt budowlany czy bezpieczeństwo pożarowe. Znacząco ma również ułatwić życie tym wszystkim, którzy zdecydowali się na budowę.

Jakie zostały

Uproszczone procedury?

Zapisy nowelizacji mają przyspieszyć cały proces inwestycyjno-budowlany. Z jednej strony łatwiej będzie zalegalizować niektóre samowole budowlane, ale też szybciej otrzymamy pozwolenie na budowę. Wydłużyła się również lista możliwych inwestycji, na które w ogóle pozwolenie nie będzie wymagane. Ustawodawca zadbał również o to, by sprecyzować niejasne przepisy i znacząco zaostrzył przepisy bezpieczeństwa pożarowego oraz sankcje wobec osób nielegalnie użytkujących budynki. Warto się natomiast przyjrzeć zmianom w samym projekcie budowlanym oraz sytuacjom, kiedy nie będziemy musieli starać się o pozwolenie na budowę.

Jakie są

Zmiany w projekcie budowlanym?

Od września tego roku zmienia się przede wszystkim najważniejszy dokument, jaki jest związany z inwestycją – czyli projekt budowlany. Trzeba będzie dotąd jednolity dokument podzielić na trzy części. Pierwsza z nich obejmie projekt zagospodarowania działki lub terenu, druga – projekt techniczny, a dopiero trzecia – projekt architektoniczno-budowlany – czyli układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć biurokrację. By dostać pozwolenie, trzeba będzie złożyć 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu. Natomiast projekt techniczny będzie składany w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót. Oczywiście należy go przygotować przed rozpoczęciem budowy.

Jakie są

opłatY za przyłącza wody, prądu, gazu?

Zgodnie z nowymi przepisami na przedsiębiorców, którzy zarządzają sieciami technicznymi i opóźniają wydanie warunków przyłączenia do sieci, będą nakładane kary. Ten mechanizm ma przyspieszyć cały proces podłączania inwestycji do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Poza tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie, aktualizację lub zmianę warunków przyłączenia do sieci, a także przeniesienie na inny podmiot, odbiór przyłączy, włączenie do sieci oraz wydanie innych zezwoleń z nimi związanych.

Jakie są

Nowelizacje w zakresie pozwoleń na budowę?

Niezwykle istotną kwestią w nowych przepisach jest to, że została określona lista wszystkich przedsięwzięć i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. To znacząco ułatwi wszystkie formalności. Pełną listę można znaleźć na rządowej stronie: www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane
Wśród obiektów, które nie będą musiały spełniać obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia, są przede wszystkim różnego rodzaju automaty sprzedające, przechowujące przesyłki oraz służące wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m.

Jakie są

Pozwolenia na budowę?

Aktualne przepisy sprecyzowały, jakie obiekty można budować bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej bez decyzji o pozwoleniu na budowę będzie można postawić wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dotyczy to również sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV).

Bez pozwolenia mogą stanąć parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m², oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę, szamba o pojemności do 10 m³ oraz tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Tu ważne są określone w zgłoszeniu terminy nie dłuższe niż 180 dni od daty rozpoczęcia budowy.

Bez pozwolenia mogą zostać postawione na przykład:

– wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku;

– parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty, ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m². Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;

– ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m czy przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m².

Na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej można natomiast wykonać takie roboty budowlane jak przebudowa, remont, instalacje anten, krat czy tablic i urządzeń reklamowych.

Jakie są

Zasady budowy bez pozwolenia i zgłoszenia?

Wśród obiektów, które mogą być wykonywane bez decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia znaleźć można przede wszystkim:

– obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej – czyli parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m² o rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m²;

– wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni;

– wolnostojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m². Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni;

– altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych;

– gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m² przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;

– przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m².