Menu

Coraz więcej osób decyduje się na budowę całorocznego domu z drewna. Dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości do 35m². Tak zwane domki bez pozwolenia, zwłaszcza drewniane stają się świetną alternatywą dla mieszkań, a z drugiej strony ta opcja minimalizuje konieczność załatwiania szeregu zezwoleń i formalności. W efekcie niewielkie domy powstają przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, a uproszczone procedury i brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę są bardzo atrakcyjną wizją.

Jak postawić dom całoroczny bez pozwolenia?

Przepisy prawa budowlanego zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane możliwość postawienia parterowego drewnianego domku letniskowego bez pozwolenia, jeśli powierzchnia dolnej kondygnacji nie przekracza 35 metrów kwadratowych. To najważniejszy warunek, który musi spełnić każdy domek z drewna na zgłoszenie. Poddasze nie może mieć przy tym charakteru użytkowego. Poza tym na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki może przypadać co najwyżej jeden taki wolnostojący budynek. W praktyce oznacza to, że jeśli na nieruchomości gruntowej mają stanąć na przykład dwa całoroczne domy drewniane bez pozwolenia, musi być ona odpowiednio większa. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie odrzucone ze względów formalnych.

Domy drewniane bez pozwolenia – warunki zabudowy

Wszystkie domy z drewna bez pozwolenia muszą spełniać określone warunki, by mogły być postawione na podstawie zgłoszenia budowy:
 maksymalnie 35 m² powierzchni dolnej kondygnacji;  posiadanie źródła wody (niekoniecznie nadającej się do spożycia przez ludzi) – miejsca pobierania lub dostawy z ujęć poza granicami działki; na której będzie położony Twój drewniany domek,

do 2,2 m wysokości pomieszczeń;

pojemniki na stałe odpady w odległości minimalnie 3 m od okien i drzwi, 2 m od granic działki.

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania

Kolejnym ograniczeniem może być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy się z nim zapoznać najlepiej przed zakupem działki i decyzją o budowie całorocznego drewnianego domu bez pozwolenia. Jeśli nie istnieje taki dokument jak miejscowy plan zagospodarowania, może być wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wynika to z niejednoznacznych zapisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 50 i 59) i wiele zależy od tego, jaka jest interpretacja konkretnego urzędu, pod który podlega lokalizacja Twojego domku z drewna.

Domy z drewna bez pozwolenia – niezbędna dokumentacja

Aby zgłosić całoroczny dom z drewna bez pozwolenia jako drewniany budynek rekreacji indywidualnej, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Trzeba udać się do wydziału architektoniczno-budowlanego. Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub właściwego urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać określenie, zakres i sposób wykonywania robót oraz przewidziany termin rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, – szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane, czyli mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem planowanego drewnianego domu, rzut i elewacje, – dowód uiszczenia opłaty skarbowej, – prośba o natychmiastowe rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia o tym, że nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 21 dni. Po złożeniu formularza należy odczekać 21 dni – jest to czas dla starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia na całoroczny domek z drewna – jeżeli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, to wówczas jest to jednoznaczne ze zgodą – tzw. „zasada milczącej zgody” i uprawnia do rozpoczęcia robót. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może również przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu, jednoznaczne z uprawnieniem do rozpoczęcia budowy domku.
Trzeba pamiętać o tym, że inwestycja musi być określona jako budynek rekreacji indywidualnej, bez względu na to, czy jest to drewniany dom całoroczny bez pozwolenia, czy też domek letniskowy z drewna. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów inwestor otrzyma postanowienie zobowiązujące go do dopełnienia formalności w określonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wniesiony sprzeciw. Poza tym może się okazać, że brak zezwolenia na budowę domu do 35 m² będzie związany z obawą o niekorzystny wpływ inwestycji na stan środowiska (zwłaszcza gdy chodzi o tereny chronione przyrodniczo).

Domki drewniane bez pozwolenia